Gouden kwartje

Ridders

Blauwhuis is een actief en levendig dorp. Door de jaren heen zijn er vele verschillende personen belangrijk geweest voor Blauwhuis. De fyfkes zetten deze personen graag in het zonnetje. De prins reikt daarom namens de Fyfkes als blijk van waardering zijn hoogste prinselijke onderscheiding 'het gouden  kwartje' uit en/of zijn persoonlijke ridderorde.


Hieronder een lijst van geridderde personen in voorgaande jaren:


2020

 • Teatskehús: Mevrouw Witteveen
 • Tineke Rijpma, Sint Vitus parochie- en locatiebestuur.

 • Arjen Witteveen, bestuur Siesa


2019

 • Teatskehús: mevrouw Jillings - Houkes
 • Sijke Rijpkema, 35 jaar de Seissprong
 • Joop Witteveen, 25 Sinterklaas


2018

 • Teatskehús: De heer Kees Brunott
 • Sjoerd Huitema, 33 jaar verdienstelijk voor de ijsclub

2017

 • Teatskehús: Mevrouw Francine Herrebout
 • Tonny Hobma, o.a. jarenlange inzet penningmeester voetbalclub
 • Túnfeestploeg, 55 jaar Túnfeest Blauhús


2016

 • Teatskehús: Mevrouw Ludema
 • Fia Ettema, meer als 30 jaar inzet Vitusklokje
 • Yteke Bakker, Jannie van der Bijl, Coby Galama en Renske van der Meulen. jarenlange inzet Siesa


2015

 • Tjebbe Galama, Taeke Kuipers, Wiebe Rypma. Merkecommissie leden jarenlang


2014

 • Teatskehús: Johannes Rijpma
 • Evert Yntema, jarenlang, enthousiaste inzet voor damclub 'de Skyfkes'


2013

 • Teatskehús: D. Altena
 • Michiel Zeinstra en Tineke Rijpma,11 jaar beheer Blauhús site
 • Bestuur ‘Deiboek’; Pastor Jellema, Leo Rijpma, Monique Ketelaar, Hartman Witteveen, Tonny Hobma, Lisa Brandsma, Sicco Rijpma


2012

 • Teatskehús: Mw. C. Witteveen
 • Bernard (J) Kroon; inzet dammen, voetballen, SAC


2011

 • Teatskehús; Mw. Jorn
 • Sjoerd Huitema; ynset foar Fyfkes
 • Wietske v.d. Tol; Nederlands kampioen acrogym


2010

 • Candida van Delft; voor alles wat ze doet voor het Teatskehús
 • Teatskehús; mw. Kuipers
 • Orkest Butterfly; 11 jarig bestaan
 • pastor Jellema voor alles wat hij doet voor het dorp


2009 

 • Nel Bekema 40 jaar kleuterjuf.
 • Teatskehús; Jan Bouwhuis
 • Kerkkoor; Nel Popma 40 jaar, Marijke Kroon en Jan Zeinstra 25 jaar


2008

 • Jappie Kuipers en Simme  Hobma, 11 jaar portier
 • Teatskehús: Mw. Frikken
 • Swalkers, 25 jaar bestaan.
 • Restauratiecommissie kerk; John Weel, Douwe Hylkema, Monique Witteveen en Jan Landman


2007 

 • Sicco Rijpma 9 jaar hoffotograaf, nu gestopt
 • Teatskehús; Mw. Veenstra en Bauke Kooiker
 • Franc Dooper, 20 jaar kalken lijnen voetbalveld.
 • Holkje Draaijer; houdt na 19 jaar op als dirigente van gelegenheidskoor


2006 

 • Harmien Eiling 25 jr. schoolschoonmaakt
 • Teatskehús; mw. v.d. Slus
 • Verkeerscommissie, Marcel v.d. Molen. Annie Brouwer, Baukje Ydema, Willem de Boer, Tiny Altena, Jellie Souverein, Harold Visser en Elske Rosier


2005

 • 40 jaar koor, Mw. Dooper. Mw. v.d Meer. Mw. Witteveen,
 • Mw. Rijpma, Mw. Hobma
 • Gerben Rijpmastichting


2004

 • Seakle Altenburg consul v.v. Blauwhuis


2003

 • Geeske v.d Meulen vrijwilligerswerk Polen


2002

 • Titus en Willy stoppen met de Freonskip
 • Teatskehus; Dhr. Hofmeijer
 • Tunfeestploech 40 jier tunfeest


2001

 • Geen carnaval


2000

 • Teatskehús; mw. Bos-Hager
 • Doarpsbelang geslaagde reunie Hester v.d Meer, Epke Bootsma. Riemke de Jong, Sicco Rijpma Brenda Bruinsma
 • Harm v.d Meulen 33 jier karnaval ( meer dan )


1999

 • Toanielferniening 25 jier


1998

 • Rein en Emmy bedankt als jury
 • Teatskehus Mw. Faber


1997

 • Wiebe en Piet Altena scheidsrechters v.v. Blauwhuis


1996

 • Arie Klein en Libbe Nauta scheidsrechters gesinssportdei
 • Teatskehus Mw. v.d. Veen


1995

 • Jan en Hermien Brouwer stoppen winkel


1994

 • Eile de Jong EHBO jeugd school
 • Toon en Nel Popma 22 jaar clubhuis
 • Teatskehus Mw. Westerdijk


1993

 • Popma is prima 100 jaar
 • Teatskehus Mw. Brouwer
 • Volleybalmarathonteam


1992

 • commissieleden herstelfonds kerk 
 • Teatskehus Mw. Oort


1991

 • Oliebollenbakkers, Pieter, Jelle, Nico, Gerard, Agatha
 • Teatskehus Mw. Schilstra


1990

 • Jappie Haarsma, Roemenie zaterdag
 • Teatskehus Mw. v.d. Werf


1989

 • Fam v.d. Meer, Fam Tjalsma stoppen met winkel vrijdag
 • Dhr. De Wolff Teatske hus
 • Wild Power zaterdag
 • Sjef Heerink ?


1988

 • veteranen toneelclub
 • Jan Dooper vrijdag
 • Age en Bertus obers


1987

 • Wopkje Terwisscha van Scheltinga of Ruurd Teernstra of G. Ketelaar
 • Portiers, bestuur tunfeestcommissie zaterdag
 • Bekema’s zondagmiddag


1986

 • Annie Altena en Hans Galema veiling commissie kerk
 • Arjen Witteveen, Sicco Rijpma, Bert de Jong veilingcommissie zaterdag


1985

 • Eling Hofmeyer klokluider Greonterp
 • Swalkers


1984

 • Janny Foekema Altena supporters vereniging voetbal
 • Bep Leenstra


1983

 • R. Foekema vrijdag
 • Geeske v.d. Meulen zaterdag


1982

 • Fam. J. Galema
 • Sicco Rijpma zaterdag
 • 30 oktober Titus en Willy 20 jaar getrouwd en 15 jaar in de Freonskip


1981

 • Johannes Rijpma
 • Korps Johan Popma


1980

 • Jouke v.d. Meulen


1979

 • Pastoor Hendriks
 • Matheus Hobma


1978

 • Titus en Willy
 • 11 van de 11 jongerenkoor, leidster Lisa Rijpma
 • Lieuwe Rijpma


1977

 • Hilner
 • Arjen Rijpma en Koos Terwisscha v. S.


1976

 • Teddy Hobma en Koos Terwisscha v. S.. Op rolschaatsen het IJsselmeer om.
 • Jury: Rein en Emmy Teernstra


1975

 • Teake en Cobe Witteveen
 • Bertus Brandenburg


1974

 • Douwe Lolkema, 40 jaar klokkenluider Greonterp
 • Douwe Foekema orde 11 van de 11


1973

 • Bouwe Rijpma KPJ


1972

 • Bonte en Wietske Yntema
 • Klaas Bootsma
 • Orde 11 van de 11 Joh. Bekema
 • Zorg van het milieu


1971

 • Jan Landman orde 11 van de 11
 • Organisator van het jaar


1970

 • M Tolsma dienstbaarheid orde 11 van de 11


1969

 • Fons v.d. Zee
 • Baukje Vallinga
 • Andries Dooper en Yme van der Meer


1968

 • Pastoor Vlaskamp
 • Liebenstein
 • Sjoerd als grootvorst
 • Jelle en Titus voor zaal
 • Elfde van de elfde sportvrouw van het jaar Stien Heynen


Oorkonde Sijke Rijpkema
2018 - Sjoerd Huitema
2017 - Túnfeestploeg
2013 - Michiel Zeinstra en Tineke Rijpma
2013 - Deiboek
2010 - Candida van Delft
2006 - Verkeerscommissie
1974 - Douwe Lolkema
Andries en Yme